โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนภาวัฒน์ แรงงาน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ พามา
ตำแหน่ง : กรรมก่าร
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาธนกร กิตฺติปฺญโญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางลำไพร โนรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางศิรินันท์ ปัญติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์ทิพย์ สินนาค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุทัศน์ กลิ่นหอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด คำมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา