โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวลัดดาวัลย์ พุ่มพวง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0913917852

นางสาวศิรินทร์พร พรหมสิทธิมาตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0643037696

นายคมสัน ก้อนเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0900152588

นางสาวปัญชิกา เค้าคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0933716815