โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา สีมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0893544161

นายสมนึก พรรรณขาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0875737672