โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
คณะผู้บริหาร

นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา