โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกิจ สิมลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฎิบัติหน้าที่ดูแลโรงเรียนสาขา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกิจ สิมลี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ ระดับ 7
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกิจ สิมลี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกิจ สิมลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ ทองเพ็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิโชค ทองโคตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ศรีขวัญแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชชา อยู่เพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางน้ำผึ้ง จันเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2566 - ปัจจุบัน