โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

 

ระดับที่เปิดสอน  :  มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย