โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Missions)
    1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์นวัตกรรม
ใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองในยุคศตวรรษที่ 21
    2. ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    3. ส่งเสริมผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์
    4. พัฒนาสถานศึกษา และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
    5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา
เป้าประสงค์ (Goals)
    1. ผู้เรียนมีความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21
    2. ผู้เรียนปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
    3. ผู้สอนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์ โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    4. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ และมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
    5. สถานศึกษาจัดคุณภาพของสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ (Strategy)
   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพสามารถจัดการเรียนการสอน
       ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
       ต่อความต้องการผู้เรียน
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีทักษะชีวิต น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       ในการดำรงตนเพื่อเป็นพลเมืองโลก