โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
  มุ่งพัฒนาการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 คู่คุณธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
หมายถึง ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้