โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 5  ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

เทียนไขส่องแสงสว่าง บนห่วงสามห่วง พร้อมอักษร ผดว
     เทียนไข หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
  ห่วงสามห่วง หมายถึง ความสามัคคีในหมู่คณะ

 
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  :  พระพุทธนวราชชัยสิทธิ์
           อักษรย่อ         :            ผด.ว.
    สีประจำโรงเรียน    :            สีแดง – น้ำเงิน
           สีแดง       หมายถึง       ความกล้าหาญ ความกล้าคิด สร้างแสดงออก
           น้ำเงิน      หมายถึง       ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวและความร่มรื่น
คำขวัญประจำโรงเรียน    :     มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
        เอกลักษณ์      :              อ่อนน้อมถ่อมตน เปี่ยมล้นน้ำใจ
        อัตลักษณ์       :              จิตแจ่มใส ใจอาสา
        E-mail            :              pdw.school.299@gmail.com